Permanent bewonen recreatiewoning, persoonsgebonden omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : particulier

De persoonsgebonden omgevingsvergunning kunt u aanvragen met uw DigiD inlogcode via het omgevingsloket online:

 • kies aanvraag/melding in het Omgevingsloket
 • vul uw gegevens in
 • bij stap 3 'Werkzaamheden' kiest u voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

aanvraag via Omgevingsloket

Voorwaarden

 • u woont vanaf minimaal 31 oktober 2003 tot nu onafgebroken in een recreatiewoning
  Bent u ná 31 oktober 2003 in de recreatiewoning gaan wonen, maar vóór 1 januari 2012? Dan komt u misschien in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.
 • u was op 31 oktober 2003 meerderjarig
 • de recreatiewoning voldoet aan eisen van de Woningwet
 • de bewoning is niet in strijd met de regels van de
  • Wet milieubeheer
  • Wet geluidhinder
  • Wet ammoniak en veehouderij 
  • Wet geurhinder en veehouderij
  • Reconstructiewet concentratiegebieden

In het tabblad Toelichting leest u welke bewijsstukken u nodig heeft om aan te tonen, dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Kosten

Tarief 2019
€ 460,85

Toelichting

Wettelijk kader

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt gemeenten de mogelijkheid een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het permanent bewonen van recreatiewoningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen heeft besloten gebruik te maken van die mogelijkheid en verleent een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan bewoners van een recreatiewoning die minimaal vanaf 31 oktober 2003 tot aan heden onafgebroken in een recreatiewoning wonen.

Behandeltermijn 8-14 weken

De gemeente moet in principe binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden.

Welke stukken zijn nodig?

1. Bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie

Voor alle bewoners geldt dat deze moeten zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van recreatieverblijf. U dient hier zorg voor te dragen alvorens u de vergunning aanvraagt.


2. Bewijsmiddelen bewoning (minimaal 2)

Voor de persoon die op de aanvraag is vermeld, moet aangetoond worden dat hij/zij op 31 oktober 2003 in de recreatiewoning woonde en er sindsdien onafgebroken heeft gewoond. Dit kunt u aantonen door minimaal 2 bewijsmiddelen bij het aanvraagformulier te voegen.  Uit de bewijsmiddelen moet wel een koppeling blijken tussen de bewoner en het adres van de recreatiewoning. Het adres moet dus op een of andere manier op het document vermeld staan, zoals:

 1. 1. een bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van het recreatieverblijf;
  2. bescheiden waaruit blijkt dat het recreatieverblijf in de aangifte inkomstenbelasting is opgegeven als eigen woning en door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt;
  3. een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de bewoner het adres van het recreatieverblijf is vermeld, gevoegd bij een inschrijving van die bewoner bij een huisartsenpraktijk in de gemeente waarin het recreatieverblijf is gelegen of een aangrenzende gemeente;
  4. bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door burgemeester en wethouders genomen besluit met betrekking tot bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van het recreatieverblijf;
  5. door de werkgever van de bewoner aan die bewoner verstrekte jaaropgaven waaruit blijkt dat sprake is van een inkomen van die bewoner op het adres van het recreatieverblijf;
  6. bescheiden van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat sprake is van een uitkering of pensioen van die bewoner op het adres van het recreatieverblijf;
  7. bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door die bewoner genoten huursubsidie, respectievelijk huurtoeslag op het adres van het recreatieverblijf;
  8. Een schriftelijke verklaring van de eigenaar/beheerder van de camping of het chaletpark, waarin de bewoning inclusief de duur wordt bevestigd;
  9. Andere documenten op grond waarvan de bewoning van het recreatieverblijf inclusief de duur wordt aangetoond.

Er kunnen natuurlijk nog andere documenten of brieven zijn die kunnen bijdragen aan het bewijs. Wij adviseren u daarom zo veel mogelijk bewijsmiddelen bij uw aanvraag te voegen.

3. Reactie eigenaar en/of beheerder camping of chaletpark

Vraag de eigenaar of beheerder van de camping of het chaletpark om een schriftelijke en ondertekende reactie op uw voornemen om een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan te vragen. Deze reactie weegt mee in de verdere besluitvorming.

4. Bouwkundig rapport

U toont met een bouwkundig rapport aan dat het uw recreatieverblijf voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, niveau voor bestaande woningen. De gemeente controleert aan de hand van dit rapport een en ander in de praktijk. De gemeente kan naar aanleiding van dezecontrole besluiten dat in de persoonsgebonden gedoogbeschikking voorwaarden worden opgenomen, in het belang van de veiligheid en de gezondheid van de bewoners/gebruikers van het recreatieverblijf. 
Het is ook mogelijk dat de gemeente na een belangenafweging, het niet naleven van de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, niveau bestaande woningen, kan gedogen.

5. Vermelden partner in het aanvraagformulier

U kunt uw partner op de vergunning vermelden, als u een gezamenlijke huishouding voert met hem/haar. Vermeld dit expliciet in uw aanvraag, neem alle gegevens van de betreffende partner in de aanvraag op en laat uw partner het aanvraagformulier mede ondertekenen.