Illegale bouwwerken en strijdig gebruik

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Denkt u dat iemand zonder vergunning bouwt of heeft gebouwd? Illegaal een gebouw bewoont? Of grond gebruikt in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Melding Openbare Ruimte - overige

U meldt uw vermoeden van een illegaal bouwwerk via de Melding openbare ruimte. Kies 'overige' bij de vraag, waar uw melding over gaat. Daarna kunt u aangeven waar het bouwwerk staat. Onder toelichting kunt u aangeven, dat het om een illegaal bouwwerk gaat.

bouwwerk melden

Wij nemen uw melding in onderzoek

Als inderdaad sprake is van een overtreding kan de gemeente deze aanpakken met een bestuurlijk handhavingstraject. Het college van burgemeester en wethouders besluit of de gemeente gaat handhaven of niet. Wie het niet eens is met dit besluit, kan bezwaar en beroep aantekenen.

Toelichting

Vergunning

Voor het bouwen van een vergunning plichtige nieuwe woning, schuur of het uitbreiden van een bestaande woning is een omgevingsvergunning nodig. Bouwen zonder vergunning, of voordat de vergunning officieel is verleend, maakt het bouwwerk illegaal.

Strijdig gebruik

De gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Wanneer een gebouw gebruikt wordt een ander doel dan in het bestemmingsplan is omschreven, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Bepaald gebruik kan via een omgevingsvergunning worden gelegaliseerd door af te wijken van dit bestemmingsplan.

Gerelateerde producten