U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omleiding > Besluitvorming

Besluitvorming

 

Vaststelling rapporten naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 19 augustus 2015, naar aanleiding
van de ingediende beroepschriften, gericht tegen de besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" en
"Buitengebied Rucphen 2012, Verlengde Helakkerstraat" d.d. 11 december 2013.

Besluit

Akkoord (voor: VVD, RVP, CDA, PvdA - tegen:D66)

 1. Het rapport "Buitengebied Rucphen 20121 Verlengde Helakkerstraat, variant tracédeel bestemmingsplan versus variant tracédeel recht verloop" vast te stellen.
 2. Het rapport "Aanvullend akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai" vast te stellen.
 3. Naar aanleiding van deze rapporten de op 11 december 2013 vastgestelde bestemmingsplannen "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" en "Buitengebied
  Rucphen 20121 Verlengde Helakkerstraat" in stand te houden en geen gewijzigd besluit te nemen.

Aankoop Kozijnenhoek 34 te Rucphen en aankoop Zundertseweg 104 te Schijf t.b.v. de aanleg van de Verlengde Vosdonkseweg en verplaatsing van een tuinbouwbedrijf

Besluit

Akkoord (voor: VVR, RVP, CDA, PvdA - tegen: D66)

 1. het tuinbouwbedrijf van de heer C.J. van Beeck, Kozijnenhoek 34 te Rucphen, te verwerven (percelen Rucphen sectie U, nummers 291, 296, 301,302, 310, 699, 476 en sectie D,
  nummer 6951);
 2. de boerderij gelegen aan de Zundertseweg 104, te verwerven van BBL/Provincie NoordBrabant (percelen Rucphen, R16, R17, R18, R21, R309 en R310);
 3. De percelen Rucphen R309 en R310 direct door te leveren aan de heer C.J. van Beeck ten behoeve van de verplaatsing van zijn tuinbouwbedrijf;
 4. Aanvullend krediet voor de aankopen tot een bedrag van € 3.450.500,00 beschikbaar te stellen door vaststelling van de 10e begratingswijziging 2015.

Verkeersvoorzieningen Bernhardstraat 

Besluit

Akkoord (voor: VVD, RVP, PvdA - tegen:CDA, D66)

 1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren, met uitzondering van de zienswijze van de Gasunie en de ambtelijke aanpassing op de Regels en de Verbeelding,
  overeenkomstig de conclusies van de Nota van zienswijzen bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, verkeersvoorzieningen Bernhardstraat".
 2. Het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, verkeersvoorzieningen Bernhardstraat", gewijzigd vast te stellen.
 3. Het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, verkeersvoorzieningen Bernhardstraat" bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
  GML-bestand NL.IMR0.840.9000B0011-0N01 met de daarbij behorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de
  ondergrond welke is ontleend aan de GBK, peildatum april 2015 langs elektronische weg vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen.
 4. De analoge verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, verkeersvoorzieningen Bernhardstraat" gewijzigd vast te stellen.
 5. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 

Onteigeningsplan Omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming akkoord (D66 stemt tegen). 

 1. De Kroon (door tussenkomst van de Minister van Infrastructuur en Milieu) te verzoeken, ten name van de gemeente Rucphen, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77 Onteigeningswet), ter onteigening aan te wijzen de percelen zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte, grondtekeningen en de lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van de uitvoering van de bestemmingsplannen "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" en "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" ter realisatie van de enkelbestemming "Verkeer" en dubbelbestemmingen "Waarde -Archeologie" en "Waterstaat - Waterlopen";
 2. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 van de Gemeentewet) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inclusief de bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het verzoek tot het nemen van het Kroonbesluit tot onteigening alsmede de bevoegdheid om lopende de procedure de Kroon te verzoeken om gronden die in het onteigeningsverzoek zijn begrepen niet op te nemen in het onteigeningsbesluit.

Vrijliggend fietspad Bernhardstraat

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming akkoord (D66 stemt tegen).

Een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Bernhardstraat (tussen de Rucphenseweg en de toekomstige aantakking van de doorgetrokken Helakkerstraat);

 1. Aan de algemene reserve een bedrag van € 1.100.000,= onttrekken en te storten in de reserve "Omleiding Rucphen / ontsluiting Nijverhei";
 2. Het benodigde krediet van € 1.100.000,= beschikbaar te stellen door vaststelling van de 7e wijziging van de begroting van de algemene dienst voor het dienstjaar 2014;
 3. In elk geval het positief rekening-resultaat van 2013 terug te storten in de algemene reserve, en in de toekomst mogelijke terugstortingen per geval te bezien;
 4. Er naar te streven om het fietspad gelijktijdig met het opwaarderen van de Bernhardstraat aan te leggen, maar de voortgang van de opwaardering van de Bernhardstraat daarvan niet afhankelijk te maken.

Vaststellen bestemmingsplannen "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" en "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg"

Besluit:

Akkoord (D66 stemt tegen).

 1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies van de Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat’;
 2. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies van de Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg’;
 3. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat’, ongewijzigd vast te stellen;
 4. Het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg’ ongewijzigd vast te stellen;
 5. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.840.2581B0018-ON01 met de daarbij behorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de GBKN, peildatum april 2011 langs elektronische weg vast te leggen en in die vorm ongewijzigd vast te stellen;
 6. Het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.840.2584K0011-ON01 met de daarbij behorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de GBKN, peildatum april 2011 langs elektronische weg vast te leggen en in die vorm ongewijzigd vast te stellen;
 7. Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Motie over vrijliggend fietspad Bernhardstraat aangenomen (voor: VVD, RVP, CDA, PvdA tegen: D66).

Aanvullend voorbereidingskrediet

Besluit:

Akkoord (D66 stemt tegen).

 • Voor het vervolg van de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de omleidingsweg een aanvullend krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen.
 • Daartoe de 6e wijziging van de gemeentebegroting 2013 vast te stellen.

Krediet aanleggen rotondes
Vosdonkseweg-Luienhoeksestraat en Helakkerstraat-Kozijnenhoek

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming akkoord.

 • Voor de aanleg van de rotondes Vosdonkseweg - Luienhoeksestraat en Helakkerstraat - Kozijnenhoek een krediet beschikbaar te stellen. 
 • Daartoe de 5e wijziging van de gemeentebegroting 2012 vast te stellen.

Vaststellen voorkeursalternatief 

Besluit:

Akkoord (D66 stemt tegen).

 • Tracé 6 aan te wijzen als voorkeursalternatief, onder voorbehoud van afdoende provinciale participatie in de realisatie van het project.
 • Nadat het Voorlopig Ontwerp is afgerond, de provincie te verzoeken om het project voor uitvoering te plaatsen op het B-MIT 2012-2016.
 • Te starten met het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan.