Woonvisie 2019 - 2023

Het ontwerp van de Woonvisie 2019 - 2023 ligt ter inzage.

Burgemeester en wethouders maken op grond van de inspraakverordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

dat het ontwerp van de Woonvisie Rucphen 2019 – 2023 ter inzage ligt. 

Inhoud in het kort

In de nieuwe Woonvisie staat een actueel inzicht van de omvang en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, kansen en bedreigingen. Ook worden voorstellen gedaan om optimaal om te gaan met de uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting.

Inloopavonden vanaf 19.00 uur

  • 30 september 2019 in de Lanteern, Dorpsstraat 119 te St. Willebrord;
  • 1 oktober 2019 in de Trapkes, Kloosterplein 3 te Sprundel;
  • 2 oktober 2019 in de Hoge Dries, Zoeksestraat 5 te Schijf;
  • 3 oktober 2019 in de Nieuwenbergh, Hoefstraat 4 te Zegge;
  • 10 oktober 2019 in de Agora, Rucphense Vaartkant 2b te Rucphen.

Inzage en inspraak woonvisie

De ontwerp Woonvisie ligt met ingang van 26 september 2019 gedurende een periode van vier weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. Tijdens genoemde periode kan een ieder zijn inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

Na afronding van het inspraaktraject zal de gemeenteraad een voorstel worden gedaan omtrent vaststelling van de Woonvisie. Het ligt in het voornemen dat dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van december 2019.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het plan opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

Reacties

Tijdens de vermelde periode kan iedereen zijn of haar  zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via t. 0165-349 500. Van een mondelinge zienswijze zal verslag worden gemaakt.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-10-2019