Verordening participatie en inspraak gemeente Rucphen

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 19 juni 2019 de "Verordening participatie en inspraak gemeente Rucphen" vastgesteld.

In de verordening zijn regels opgenomen hoe inwoners betrokken worden bij plannen (inspraak, participatie en omgevingsdialoog). Deze verordening treedt op 1 juli 2019 in werking. Daarnaast heeft de raad besloten de Inspraakverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 1994, in te trekken per 1 juli 2019.

De verordening is langs de elektronische weg te raadplegen via www.rucphen.nl

Tegen het besluit staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 26-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-8-2019