Toekomst schoolgebouwen: duurzamer en gedeeld met opvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een integraal huisvestingsplan voor onderwijs opgesteld. De gemeenteraad neemt op 30 oktober een besluit over het plan.

Het integraal huisvestingsplan voor onderwijs bevat uitgangspunten voor onderwijshuisvesting in de komende jaren. Gemeentebreed zijn dat de vorming van Integrale Kind Centra en duurzaam bouwen of verbouwen.De wensen en ambities per dorp zijn vastgelegd in scenariokaarten. Die werkt de gemeente verder uit wanneer de gemeenteraad het plan vaststelt.

School en opvang samen in Integraal Kindcentrum

Op verschillende scholen zijn leegstaande lokalen in gebruik genomen door peuteropvang en kinderopvang. Op het moment dat een school groeit, leidt dit tot een discussie over het ruimtegebruik. Het Integraal huisvestingsplan voor onderwijs benoemt school en opvang als gelijkwaardige partners binnen het gebouw - een Integraal Kindcentrum. De gemeente vindt de gelijkwaardige samenwerking in één gebouw belangrijk. Als het nodig is helpt de gemeente hierbij door te investeren in extra ruimte voor opvang.

Duurzaam bouwen en verbouwen

Nieuwbouw moet in het plan voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Onze voorkeur gaat dan uit naar volledig energieneutrale bouw. Bij verbouwingen of groot onderhoud kijken we  hoe dat gecombineerd kan worden met investeringen op het gebied van duurzaamheid. Dat sluit aan bij onze Visie op Duurzaamheid.

Publicatiedatum 4-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-11-2019