Scherpenbergsebaan 53-55, Rucphen

Kennisgeving terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen”.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Rucphen bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel gelegen aan de Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen. De locatie is bekend onder de kadastrale aanduiding gemeente Rucphen, sectie Q, nummers 697 en 168.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’ wordt herzien. De planherziening voorziet in het mogelijk maken van een indoorklimbos. De bestemming wordt omgezet van ‘Agrarisch met waarden - landschappelijk’ in ‘Recreatie - Dagrecreatie’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 11 juli 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 21 augustus 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0034-VO01 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.9000B0034-VO01.

Inspraakreactie

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelen wij de ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna kan een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-8-2019