Scherpenbergsebaan 14B, Schijf

Er is een besluit genomen op een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.

Op 11 juli 2018 hebben we een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie ontvangen. 

Wat is een vormvrije m.e.r.?

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteiten daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Zo kunnen we als gemeente de milieueffecten bij de besluitvorming betrekken. 

De voorgenomen activiteit

In de beoogde situatie is sprake van het oprichten van een van een installatie (stal) voor het fokken, mesten of houden van dieren met 168 dierplaatsen voor kraamzeugen, 582 dierplaatsen voor guste en dragende zeugen en 3.528 dierplaatsen voor gespeende biggen.

Er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen

We hebben geconcludeerd, dat bij deze activiteit geen sprake is van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. We hebben hierbij rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden.

Besloten is dat de m.e.r.-plicht niet noodzakelijk is

Dit besluit is noodzakelijk in verband met een nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Te zijner tijd kan gebruik worden gemaakt van de rechtsmiddelen die openstaan in het kader van de procedure voor het verlenen van de vergunning voor de betreffende activiteit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De stukken liggen ter inzage

Wilt u meer weten? De stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via gemeente@rucphen.nl

Publicatiedatum 23-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-3-2019