Raadsvergadering op 19 juni 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 19 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 14 juni inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden): 

 • Vaststelling jaarrekening 2018 en bestemming batig rekeningsaldo 2018
 • 1e bestuursrapportage 2019
 • Verordening participatie en inspraak gemeente Rucphen
 • Meerjaren Beleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019 – 2023 VRMWB
 • Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf
 • Visie Duurzaamheid 2019-2030 “Samen werken aan een toekomstbestendig Rucphen”
 • Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen
 • Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019
 • Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019
 • 3e Wijziging gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (RBL)
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN
 • Begrotingen 2020 en jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regelingen:
  • GGD West-Brabant
  • Regionaal Bureau Leerplicht
  • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
  • Werkplein Hart van West-Brabant
  • WVS-Groep
  • Regio West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • West-Brabants Archief
  • Belastingsamenwerking West-Brabant

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl

Publicatiedatum 12-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-6-2019