Raadsvergadering op 13 november 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 13 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

De aanvangstijd is aangepast in verband met de begrotingsbehandeling. De vergadering start om 19.00 uur. Indien nodig zal de vergadering worden voortgezet op donderdagavond 14 november 2019.

Op de agenda voor deze vergadering staat het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023.

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken vindt u op de website www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Tevens is het mogelijk de vergadering live te volgen via de lokale omroep Radio Rucphen FM.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wanneer u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan de raadsgriffier (Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of griffier@rucphen.nl.). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

Publicatiedatum 6-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-11-2019