Raadhuisstraat 11, Rucphen

Plaatsen steiger voor woning.

Vanaf 1 oktober tot 16 december 2021 wordt er een steiger op het trottoir voor de woning aan de Raadhuisstraat 11 te Rucphen geplaatst. Beschikking d.d. 4 oktober 2021 verzonden.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar tegen ontheffing/verleende vergunning

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum van de beschikking bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Wie dit is, ziet u in de beschikking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen

Publicatiedatum 13-10-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-11-2021