Pastoor van Ettenstraat, Schijf

Instellen van een parkeerverbod

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, overwegende dat:

  • de Pastoor van Ettenstraat een gemeentelijke weg is en dat de gemeente wegbeheer is;
  • de Pastoor van Ettenstraat te Schijf is ingericht als een 30 km p/u
  • de weg een wegprofiel zeer smal heeft;
  • alle woningen gelegen aan deze weg een eigen oprit hebben;
  • de bewoners hun auto(‘s) op deze opritten kunnen parkeren;
  • wanneer auto’s worden geparkeerd op de rijbaan deze volledig is geblokkeerd;
  • de verkeersafwikkeling op de Pastoor van Ettenstraat dan nihil is;
  • het bedienend verkeer én de hulpdiensten dan ook niet meer alle woningen kunnen bereiken;
  • het gewenst is op het gedeelte van de Pastoor van Ettenstraat, vanaf de St. Antoniusstraat tot Pastoor van Ettenstraat nr.12 een parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de weg.

Besluiten:

Door het plaatsen van het bord E01 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor het gedeelte van de Pastoor van Ettenstraat te Schijf, vanaf de Sint Antoniusstraat tot en met Pastoor van Ettenstraat nr. 12, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0440-2.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-12-2018