Ontwerp Programmabegroting 2020-2023 ter inzage

Gratis inzage via het raadsinformatiesysteem. Papieren exemplaren zijn op aanvraag bij de griffie verkrijgbaar tegen betaling van € 18,30.

Inzage via raadsinformatiesysteem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maakt bekend dat zij het ontwerp van de Programmabegroting 2020 inclusief de Meerjarenraming 2021–2023 ter vaststelling heeft gezonden aan de gemeenteraad.

De Programmabegroting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van woensdag 13 november 2019 (aanvang 19.00 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis in Rucphen.

De stukken zijn te lezen en te downloaden via het raadsinformatiesysteem. Papieren exemplaren zijn op aanvraag bij de griffie verkrijgbaar tegen betaling van € 18,30.

Inlichtingen

Raadsgriffier,
e.griffier@rucphen.nl
t. 0165-349520.

Publicatiedatum 6-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-11-2019