Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019

Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2019 de Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

In de Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 is het welstandsbeleid opgenomen. In de nota is opgenomen dat enkel voor rijksmonumenten, cultuurhistorische waardevolle bebouwing en Leisuregebied Binnentuin nog welstandsregels gelden. Daarnaast kan tegen grote afwijkingen wel handhavend opgetreden worden (excessenregeling). De nota is minimaal aangepast tussen het ontwerp en de vaststelling. Het betreft aanpassingen zoals het verduidelijken van de tekst en het aanscherpen van criteria voor cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft besloten dat de Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 per 1 oktober 2019 in werking treedt. Tevens heeft de gemeenteraad besloten de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' en de herziening van de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2014 in te trekken per 1 oktober 2019.

Ter inzage

De Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 ligt vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen het besluit van de raad staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-11-2019