Noorderstraat 16, Sprundel

Kom Sprundel terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat 16’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat 16’ ter inzage wordt gelegd. Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van 8 grondgebonden woningen aan de Noorderstraat 16 en de Hoogakker te Sprundel op de locatie waar nu nog één woning met bijgebouwen staat. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, zal met ingang van 23 mei 2019 gedurende een termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage liggen op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.2583K0019-ON01).

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het indienen van een mondelinge zienswijze is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak met de afdeling Ruimte en Openbare Werken, telefoon 0165-349500.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-7-2019