Nabij de kruising Sprundelseweg – Expeditieweg, Rucphen

Instellen van een 30 km-zone

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, overwegende dat:

 • de Sprundelseweg een weg is die in beheer is bij de gemeente Rucphen;
 • voor deze weg een maximum rijsnelheid geldt van 60 km/u;
 • aan de Sprundelseweg sportpark De Molenberg is gelegen;
 • het van belang is dat gebruikers van dit sportpark veilig het sportpark kunnen bereiken en verlaten;
 • de parkeerplaats direct voor het sportpark is verwijderd om de verkeerdeelnemers fietsers en automobilisten te scheiden;
 • het scheiden van verkeersstromen de verkeersveiligheid bevorderd;
 • tegenover het sportpark een parkeerplaats is gelegen;
 • voor het oversteken van de Sprundelseweg een oversteekvoorziening, in de vorm van een zebrapad, is aangelegd;
 • ten behoeve van de veiligheid van de voetgangers en fietsers die gebruik maken van het sportpark de rijsnelheid moet worden verlaagd naar 30 km/u;
 • nabij het zebrapad vier verkeersdrempels worden aangelegd om de rijsnelheid te beperken;
 • deze verkeersdrempels het functioneren van de Buslijn 312 niet onnodig beperkt;
 • nabij de kruising Sprundelseweg – Expeditieweg een 30 km-zone moet worden ingesteld.

Besluiten:

Door het plaatsen van het bord A0130zb (A1/Zone) van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 km-zone in te stellen nabij de kruising Sprundelseweg – Expeditieweg te Rucphen, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-442-01.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-12-2018