Mandaatbesluiten Wet verplichte ggz

Vanwege invoering Wvggz

Op 10 december 2019 heeft de burgemeester besloten om het mandaatbesluit ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ vast te stellen. Met dit besluit  draagt zij een aantal van haar bevoegdheden uit de ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ over aan een aantal medewerkers/functionarissen van binnen en buiten de organisatie. Het gaat om de bevoegdheden ten aanzien van het nemen van een crisismaatregel en de verstrekking van gegevens en bescheiden.

Op 10 december 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten om mandaatbesluiten te nemen voor:

  • de overdracht van een aantal bevoegdheden uit de ‘Wet verplichte ggz’ aan medewerkers/functionarissen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het gaat om bevoegdheden voortvloeiende uit de melding van personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, alsook overleg daarover en de verstrekking van gegevens en bescheiden;
  • de overdracht van bevoegdheden aan het college van Bergen op Zoom  waar het gaat om de benodigde rechtshandelingen voor de bekostiging van het door de GGZ WNB uit te voeren verkennend onderzoek.

De voorwaarden waaronder deze mandaten gelden zijn verwerkt in de betrokken besluiten, welke kosteloos zijn in te zien.
 

Publicatiedatum 18-12-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-1-2020