Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16, St Willebrord

Voorontwerpbestemmingsplan “Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16” ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Rucphen bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel gelegen aan de Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16 te St. Willebrord. De locatie is bekend onder de kadastrale aanduiding gemeente Rucphen, sectie D, nummer 8553.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ wordt herzien. De planherziening voorziet erin om ter plaatse één nieuwbouwwoning te realiseren.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 31 januari 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 13 maart 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer: NL.IMRO.0840.2584K0027-VO01. 

Inspraakreactie

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelen wij de ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna kan een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 30-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-3-2019