Lindestraat ong. naast nr 16, St. Willebrord

Vastgesteld bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16'

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 18 september 2019 het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16' ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ wordt herzien. De planherziening voorziet erin om ter plaatse één nieuwbouwwoning te realiseren.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken zijn in te zien met ingang van 26 september 2019 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken (tot en met 6 november 2019).  Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.2584K0027-DEF1.

Beroep 

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen is het noodzakelijk dat de indiener van een beroepschrift gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-11-2019