Lijsterbesstraat ong. naast 23 en 25. St. Willebrord

Voorontwerpbestemmingsplan “Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25”

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Rucphen bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel gelegen aan de Lijsterbesstraat ongenummerd naast nummers 23 en 25 te St. Willebrord. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen die bekend staan als gemeente Rucphen, sectie D, nummers 7414 (ged.) en 8978.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ wordt herzien. De planherziening voorziet erin om ter plaatse twee nieuwbouwwoningen te realiseren.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 17 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 27 november 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer: NL.IMRO.0840.2584K0028-VO01 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.2584K0028-VO01.

Inspraakreactie

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelen wij de ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna kan een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 16-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-11-2019