Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen

Vaststelling Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat overeenkomstig artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht, de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 maart 2019 de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen heeft vastgesteld.

Toelichting

In artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, niet kan worden verleend voordat de gemeenteraad heeft verklaard dat er geen bedenkingen bestaan tegen verlening van de vergunning. De gemeenteraad heeft op 11 november 2010 een lijst van categorieën vastgesteld waarbij een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet vereist is. In die gevallen is het college bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Bij toepassing van de lijst bleek dat soms de categorieën te strikt geformuleerd zijn (bijvoorbeeld de herbouw van een woning in de bebouwde kom of bij herinrichting van privaat terrein).
Deze lijst wordt per 1 april 2019 ingetrokken en vervangen door een nieuwe lijst. De volledige lijst is te raadplegen op www.overheid.nl . Een schriftelijk exemplaar ligt vanaf 28 maart 2019 gedurende zes weken (t/m 8 mei 2019) ter inzage in het gemeentehuis. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019. Het raadsbesluit van 11 november 2010 met de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen wordt ingetrokken per 1 april 2019.

Geen bezwaar en beroep

De lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen, is een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar/beroep open.

Publicatiedatum 27-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-5-2019