Leisuregebied Binnentuin

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ ter inzage wordt gelegd.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

De ontwikkeling van Leisuregebied Binnentuin is één van de speerpunten van de Toekomstvisie Puur Rucphen 2030. Met het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ wordt verder invulling gegeven aan deze ambitie. In het bestemmingsplan is onder andere ruimte opgenomen voor de realisatie van twee vakantieparken, een hotel, wielerretail en een nieuwe attractie naast de bestaande Skidôme. Daarnaast maken het sportcentrum De Vijfsprong en de Multifunctionele Sportaccommodatie (MSA) onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 24 januari 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 6 maart 2019). Dat kan op Ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur en woensdag van 08.00 - 20.00 uur. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op Ruimtelijke plannen gebruikt u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.5000M0001-ON01.

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het ontwerpplan wordt ervan uitgegaan dat de gemeente tijdig komt te beschikken over de experimentstatus van artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Op basis van die experimentstatus is de gemeente gerechtigd tot het vaststellen van een bestemmingsplan met zogenoemde ‘verbrede reikwijdte’. Het kabinet heeft in de voorpublicatie van het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (17e tranche), zoals dat is gepubliceerd op 19 maart 2018, kenbaar gemaakt dat het voornemens is aan de gemeente de experimentstatus voor het plangebied Leisuregebied Binnentuin toe te kennen.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen. Zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen. Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 23-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-3-2019