Lage Zegstraat 17, Zegge

Inzage vastgesteld wijzigingsplan vanaf 15 oktober 2020 t/m 25 november 2020

Op 15 september 2020 is het plan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge (correctieve herziening) voor de tweede keer ongewijzigd vastgesteld.

De inhoud van het plan is niet veranderd

Het plan was op 10 maart 2020 al ongewijzigd vastgesteld en daarna gepubliceerd. Kort daarna is ook het ontwerp van het bestemmingsplan buitengebied Rucphen 2020 gepubliceerd. Het wijzigingsplan was daarin niet opgenomen. Daarom is het plan nu opnieuw vastgesteld. De inhoud van het plan is na 10 maart 2020 niet veranderd.

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over het plan? Vanaf 15 oktober tot 26 november 2020 kunt u het volgende bekijken:

 • besluit van de gemeenteraad
 • het plan
 • de bijlagen

U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor  plan identificatie nummer NL.IMRO.0840.9000BW017COR of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u van 15 oktober tot en met 25 november 2020 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

 • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
 • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb)
 • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
 • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
 • de reden waarom u in beroep gaat;

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Inwerkingtreding

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 26 november 2020, behalve als iemand om voorlopige voorziening vraagt. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 14-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-11-2020