Kerkeheidestraat 6, Sprundel

nieuwbouw telecommast

Omgevingsvergunning

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning van rechtswege hebben verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

Voor                          : nieuwbouw telecommast
Locatie                      : Kerkeheidestraat 6 te Sprundel
Datum bekendmaking : datum vergunning van rechtswege

Inzage op werkdagen van 09.00-12.00 uur in het gemeentehuis vanaf de dag van deze publicatie of op www.rucphen.nl/inzage.

Bezwaar verleende vergunning

Tegen een verleende vergunning kunt u gedurende 6 weken na datum bekendmaking van rechtswege bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. De datum van toezending staat op de vergunning vermeld. Het bezwaarschrift wordt ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.  Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

 

Publicatiedatum 14-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-5-2021