Kerkeheidestraat, Sprundel

Instellen van een maximum rijsnelheid van 30 km/u tussen de Korte Hei en de Vosdonkseweg

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, overwegende dat:

  • de tracés Bernhardstraat en Vosdonkseweg gemeentelijke wegen zijn waarvan de gemeente Rucphen wegbeheerder is;
  • de tracés Bernhardstraat en Vosdonkseweg van de omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord zijn gerealiseerd en opengesteld;
  • de in omleiding onder andere is aangelegd om het doorgaand verkeer uit de dorpen te weren;
  • in de Kerkeheidestraat een maximum rijsnelheid geldt van 50 km/u;
  • het deel van de Kerkeheidestraat, gelegen tussen de Korte Hei en de Vosdonkseweg, een erftoegangsweg is, waar voornamelijk woningen staan;
  • het wegprofiel van de Kerkeheidestraat gemiddeld 5 meter breed is;
  • in de Kerkeheidestraat het verkeer in twee richtingen rijdt;
  • ter bevordering van de verkeersveiligheid het gedeelte van de Kerkeheidestraat, gelegen tussen de Korte Hei en de Vosdonkseweg, de rijsnelheid moet worden verlaagd naar 30 km/u;
  • dit deel van de Kerkeheidestraat al voor een groot deel voldoet aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer die behoren tot een weg met een maximum rijsnelheid van 30 km/u;
  • deze verkeersmaatregel past binnen het voornemen om het gebruik van deze wegen, niet zijnde de omleiding, te ontmoedigen door het aanbrengen van ‘azijnmaatregelen’.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie Midden en West Brabant, district De Markizaten, namens deze een politiebeambte van het basisteam Roosendaal.

Besluiten:

Door het plaatsen van het bord A1/Zone van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 km-weg in te stellen op een deel van de Kerkeheidestraat, gelegen tussen de Korte Hei en de Vosdonkseweg te Sprundel, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0437-3.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-12-2018