Inwoners tevreden over ondersteuning Wmo

Inwoners uit de gemeente Rucphen zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wmo. Met name de contacten met de Wmo-consulenten ervaren de cliënten als positief en prettig. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door I&O Research.

De gemeente Rucphen voerde in april 2019 een cliëntervaringsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het onderzoek zijn cliënten die (in 2018 in het kader van de Wmo) van de gemeente een individuele maatwerkvoorziening ontvangen. In totaal ontvingen 646 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. 345 cliënten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een respons van 53%.

Belangrijk om te weten hoe cliënten ondersteuning ervaren

“Maatwerkvoorzieningen gaan om begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen en vervoers- en woonvoorzieningen” licht wethouder Suzanne Breedveld toe. “Door dit onderzoek weten we hoe inwoners de ondersteuning ervaren en wat er eventueel nog beter kan. 78% vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. En 80% is van mening dat hij/zij zich beter kan redden door de geboden ondersteuning. Dat zijn toch mooie resultaten” aldus wethouder Breedveld.

 Wmohulp

Gemeente gaat goed om met hulpvraag

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over hoe de gemeente omgaat met de hulpvraag van de cliënt. “Men voelt zich serieus genomen” vertelt wethouder Breedveld “ Dat geldt voor maar liefst 83% van de gesprekken. Daar zijn we blij mee. In het gesprek kijkt onze Wmo-consulent samen met de cliënt naar een oplossing voor de hulpvraag. Persoonlijke aandacht en begrip tonen is belangrijk. En dat doen onze consulenten. De reden waarom mensen hulp zoeken is vooral het niet meer aankunnen van het huishouden, gevolgd door vervoersproblemen”.

Bekendheid cliëntondersteuning stabiel

Ruim een derde van de Wmo-cliënten is bekend met de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit aandeel is sinds 2017 stabiel, maar ligt iets lager ten opzichte van 2016. Dit geldt ook voor de inzet van een cliëntondersteuner bij het (keukentafel)gesprek: 13% neemt deze mee naar het gesprek (in 2017 was dit 12%).

Cliënten zijn positiever over het (keukentafel)gesprek

Minder cliënten dan in 2017 hadden het afgelopen jaar een (keukentafel)gesprek met een medewerker van de gemeente Rucphen. Men is positief en geeft een 7,1 voor dit gesprek. Dit is een hoger gemiddelde dan een jaar eerder (6,8). Een steeds kleinere groep is ontevreden: in 2018 geven minder Wmo-cliënten een onvoldoende (16% vs. 24%). Cliënten waarderen met name de manier waarop geluisterd wordt en de deskundigheid van de medewerker.

Positief over ondersteuning

Driekwart van de Wmo-cliënten in Rucphen is positief over de ondersteuning of voorziening die zij ontvangen. Zij ervaren de ondersteuning als kwalitatief goed en passend bij de hulpvraag en bij hun wensen en behoeften.
Cliënten zien ook positieve effecten van de ondersteuning op hun eigen leven. Het gaat dan om verbetering op het gebied van zelfredzaamheid (cliënt kan zich beter redden), zelfstandigheid (cliënt kan beter de dingen doen die hij/zij wil) en de kwaliteit van leven.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Publicatiedatum 4-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-7-2019