Integrale controle op camping De Witte Plas in Schijf

is goed verlopen

Vandaag (23 februari) heeft er een integrale controle plaatsgevonden bij camping De Witte Plas. Toezichthouders van de gemeente Rucphen werkten nauw samen met andere partners, zoals de politie, zorgpartners en de belastingdienst om verblijven op het recreatiepark te controleren. Er zijn schrijnende situaties waargenomen waarbij in een enkel geval zorg is ingeschakeld en tot sluiting van het verblijf is overgegaan.

Een veilige en bewoonbare camping

Het doel van de controle was om het gebruik van de verblijfsobjecten in kaart te brengen en een veilige en leefbare omgeving te waarborgen. In de middag en avond is door de medewerkers van de gemeente, politie, en belastingdienst een start gemaakt om de recreatieve objecten en aanwezige bewoners van de camping te controleren.

Rustig verloop

De samenwerking tussen de diverse ketenpartners was goed. De controles zijn over het algemeen rustig verlopen en bewoners werkten goed mee.

Brandveiligheid in het geding

In een aantal gevallen liet de brandveiligheid van de recreatieve objecten te wensen over.

In deze gevallen zal de gemeente erop toezien dat er maatregelen genomen worden.

“Veiligheid staat voorop”

“Als gemeente willen we zorgen voor een veilige en leefbare omgeving op de camping” aldus burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. “Daarom hebben we samen met onze ketenpartners deze integrale controle gehouden. De wijkagent en onze BOA’s zijn overigens bijna wekelijks op de camping. Niet alleen om te controleren, maar ook om te kijken waar we kunnen helpen. Helaas zijn we tijdens deze controle schrijnende en ongeoorloofde situaties tegengekomen. Dat tolereren we niet. Daarom blijven deze controles en een harde aanpak nodig. Daarmee geven we ook gehoor aan de signalen die we vanuit de samenleving ontvangen. Uiteindelijk doel is om de situatie op de camping te verbeteren” besluit Van der Meer Mohr.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking beroep instellen als:

  • u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp beschikking.
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Daarnaast kunnen adviseurs beroep instellen, als zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Let op: ook als u beroep instelt, blijft de verleende vergunning gelden. Wilt u dat de vergunning niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op de gemeentelijke website.

Publicatiedatum 23-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-4-2021