‘Iedereen doet mee’ centraal in nieuwe sportnota

Rucphen is een sportieve gemeente, waarin we inwoners stimuleren – naar eigen keuze en op een verantwoorde wijze - te bewegen, prestaties neer te zetten en gezonde leefstijl na te streven. Deze ambitie staat centraal in de beleidsnota Sport verenigt Rucphen.

De beleidsnota sluit aan bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. De gemeenteraad neemt op 30 oktober een besluit over de beleidsnota.

Hoofdpunten uit de beleidsnota zijn

  • het behoud van het aanwezige basisaanbod van sportvoorzieningen
  • voor kinderen passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving
  • ‘drempels’ om te gaan sporten wegnemen

Behoud sportvoorzieningen

De gemeente streeft naar het in stand houden van het aanwezige basisaanbod van sportvoorzieningen. Centrale sportvoorzieningen zoals de sporthal hebben een plaats in de Binnentuin. De buitenruimte in alle kernen moet voldoende uitnodigen om te bewegen. Bij renovaties van bijvoorbeeld een wijk zorgen we dat er bij de inrichting voldoende aandacht is voor het element bewegen. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes willen we deze op een zodanig uitnodigende en uitdagende manier aanleggen dat de inwoners hiervan gebruik maken om te bewegen en te sporten.

Spelen is belangrijk

Kinderen leren door te spelen. Daarom zorgen we voor passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving. Een groot deel van de dag van een kind vindt plaats op school. Daarom dagen we de scholen uit om te zorgen dat het schoolplein voldoende uitnodigt om te bewegen en te spelen.

Iedereen doet mee

Iedereen mee laten doen, dat is onze ambitie. Daarom halen we eventuele ‘drempels’ om te gaan sporten weg. We verstrekken jeugdsportsubsidie aan onze sportverenigingen. Ook zetten we in op de toegankelijkheid van sportvoorzieningen. We bieden sporters met een beperking ondersteuning bij het vinden van een passend sportaanbod. Hiervoor zoeken we de regionale samenwerking op voor aangepast sporten.

Publicatiedatum 4-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-11-2019