Hogestraat 4, Sprundel

Kennisgeving besluit op mer-aanmeldingsnotitie

Planvoornemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat zij conform artikel 7.17 lid 5 van de Wet milieubeheer een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling hebben ontvangen van het bedrijf gelegen aan de Hogestraat 4 te Sprundel. Het bedrijf is voornemens om het aantal te houden melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee uit te breiden.

Besluit milieueffectrapportage

Overeenkomstig het Besluit milieueffectrapportage 1994, moet het college van burgemeester en wethouders vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben burgemeester en wethouders op besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 te Rucphen. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Geen bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een beslissing ter voorbereiding van een besluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Zienswijzen en beroep kunnen te zijner tijd ingediend worden in de procedure van de omgevingsvergunning.

Publicatiedatum 4-8-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-9-2021