Heimolendreef 32 Rucphen

Ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het deels omzetten van het achterste gedeelte van het perceel in de bestemming ‘Groen’. Inzage van 15 november t/m 27 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen’ ter inzage wordt gelegd.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’ wordt herzien. De planherziening voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het achterste gedeelte van het perceel deels om te zetten in de bestemming ‘Groen’.

Terinzagelegging

U kunt het bestemmingsplan met de behorende stukken inzien van 15 november t/m 27 december 2018. Dat kan op Ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000B0037-ON01 en in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Zienswijze

U kunt een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen tot 6 weken na de dag van publicatie. Stuur uw reactie als brief naar de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Of maak een afspraak om een mondelinge reactie te geven, via t. (0165) 349 708.

Anterieure overeenkomst

De gemeente heeft op 6 november 2018 een anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro). In deze overeenkomst is het verhaal van planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis (op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening).

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-12-2018