Hazelaarstraat ong. naast 37, St. Willebrord

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord’ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor het oprichten van één Ruimte voor Ruimte woning op de locatie Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal met ingang van 11 april 2019 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 22 mei 2019) tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plan identificatie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/ NL.IMRO.0840.9000B0036-ON01).

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte, telefoon 0165-349500.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het ontwerpbestemmingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 10-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-5-2019