Emmausplein St. Willebrord en Rupchense Vaartkant Rucphen

Rabobank Clubkas Campagne

Standplaatsvergunning

Rabobank Clubkas Campagne uitdelen clubkascheques op 10 oktober 2019 op het Emmausplein St. Willebrord en 11 oktober op het plein van jeu-de-boules-club de Ketsers aan de Rucphense Vaartkant te Rucphen. Beschikking vezonden op 30-09-2019.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen een verleende evenementenvergunning kunt u binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. Wilt u dit bereiken, dan kunt u op basis van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om een voorlopige voorziening dient u samen met een kopie van uw bezwaarschrift in bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Publicatiedatum 9-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-11-2019