Dorpsstraat 91-95, St. Willebrord

Het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95' is ongewijzigd vastgesteld.

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord'

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 29 september 2021 het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming 'horeca' naar 'wonen' waarmee de realisatie van 18 appartementen mogelijk wordt.

Plan bekijken

Vanaf 14 oktober 2021 t/m 24 november 2021 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0032-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Beroep

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 13-10-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-11-2021