De Gagelrijzen 95, St. Willebrord

Verkeersbesluit t.b.v. aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor De Gagelrijzen 95

Verkeersbesluit

Door het plaatsen van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met kenteken een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan De Gagelrijzen 95 te St. Willebrord, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0441-100.

Dit besluit ligt met ingang van 19 juni 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Wij geven u graag inzage via email.

U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Woensdag kunt u de stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Binnentuin 1 te Rucphen. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Tevens bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. In dat geval zal deze beslissing pas in werking treden nadat op het verzoek is beslist.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 19-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-7-2019