Clausstraat, St. Willebrord

Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord Irenestraat – Clausstraat ongenummerd’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord Irenestraat – Clausstraat ongenummerd’ ter inzage wordt gelegd. Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een aantal grondgebonden woningen in de omgeving van van de Irenestraat en de Clausstraat te St. Willebrord. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, zal met ingang van 7 november 2019 gedurende een termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage liggen op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het bestemmingsplan met de code

NL.IMRO.0840.2584K0020-ON01 digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

(planidentificatie http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.2584K0020-ON01). 

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het indienen van een mondelinge zienswijze is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak met de afdeling Ruimte en Openbare Werken, telefoon 0165-349500. 

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 6-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 18-12-2019