Bosheidestraat 11, Rucphen

Voorbereidingsbesluit Buitengebied Rucphen 2020, Bosheidestraat 11 te Rucphen vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen, in zijn vergadering van 18 september 2019, heeft verklaard dat een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012 wordt voorbereid voor het gehele buitengebied van de gemeente Rucphen. Tot die tijd is het noodzakelijk om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied onmogelijk te maken. Overeenkomstig de bij het besluit behorende verbeelding is hiertoe voor de locatie Bosheidestraat 11 een voorbereidingsbesluit genomen.

Het is verboden om het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het gebied van het voorbereidingsbesluit te wijzigen.

Inhoud in het kort

In het geldende bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om een bouwtitel te verwijderen. Aan de Bosheidestraat 11-13 te Rucphen is de woning Bosheidestraat 13 gesloopt en in het nieuwe bestemmingsplan zal in plaats van maximum 2 wooneenheden toe te staan dit worden aangepast naar 1 wooneenheid.

Het voorbereidingsbesluit is ter voorkoming van het oprichten van een nieuwe woning op het perceel Bosheidestraat 11, als vervangende woning voor Bosheidestraat 13, gedurende de procedure voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’. Dit voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er ruimte is om dit op een correcte manier op te pakken.

In het nog op te stellen bestemmingsplan zal dit verder planologisch op een juiste manier worden verankerd.

In werking

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Terinzagelegging

Het voorbereidingsbesluit, de daarbij behorende situatietekening en bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2019 ter inzage liggen in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0840.9000BV003-VBB1).

Beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-10-2019