Binnentuin 1, Rucphen

Aanwijzen van een E-laadplaats

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, overwegende dat:

  1. de in dit besluit genoemde weg in beheer is bij de gemeente Rucphen;
  2. de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994
  3. er vraag is voor het laden van elektrische voertuigen bij de Binnentuin 1 te Rucphen
  4. het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot CO2 en minder geluidsoverlast;
  5. de gemeente Rucphen op 14 juni 2016 heeft besloten deel te nemen aan de aanbesteding “Slim laden, de Brabantse aanpak”, welke aanbesteding geldt voor de realisatie van nieuwe toekomstbestendige en slimme laadpalen;
  6. de gemeente Rucphen het beleid heeft initiatieven van derden tot het plaatsen van elektrische laadpalen te faciliteren;
  7. er binnen 350 meter afstand van deze locatie nog geen openbare laadpalen aanwezig zijn;
  8. het wenselijk is één parkeerplaats te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen zodat deze niet bezet worden door overige voertuigen;
  9. gezien de aanwezige parkeerdruk hiervoor ook mogelijkheden toe zijn;

Besluiten:

De parkeerplaats, zoals vermeld onder punt 7, aan te wijzen voor elektrische personenauto’s met gebruik van een laadpaal, wordt uitgerust met het verkeersbord E04, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord met aanduiding “Opladen elektrische personenauto”, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0439-1.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-12-2018