Bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’

Bekendmaking terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ en vaststelling van een exploitatieplan.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 juncto 6.12, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 8 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de raad besloten tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor ‘het deelgebied MSA’ en, met toepassing van artikel 7c, lid 10 van het Besluit uitvoering crisis- en herstelwet, tot het doorschuiven van het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan voor de gronden binnen het in het bestemmingsplan aangeduide exploitatiegebied naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

De ontwikkeling van Leisuregebied Binnentuin is één van de speerpunten van de Toekomstvisie Puur Rucphen 2030. Met het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ wordt verder invulling gegeven aan deze ambitie. In het bestemmingsplan is onder andere ruimte opgenomen voor de realisatie van twee vakantieparken, een hotel, wielerretail en een nieuwe attractie naast de bestaande Skidôme. Daarnaast maken het sportcentrum De Vijfsprong en de Multifunctionele Sportaccommodatie (MSA) onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve aanpassingen is het plan op detailniveau gewijzigd. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit (zie onder ‘Terinzagelegging’).

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hierna onder het kopje ‘Beroep’). Voorts geldt dat aan de gemeente, ingevolge het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zeventiende tranche, voor het project De Binnentuin de experimentstatus ingevolge artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) is toegekend. De amvb is gepubliceerd op 15 februari 2019 (Stb. 2019,53) en in werking getreden op 16 februari 2019.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het zienswijzenrapport, het raadsvoorstel en raadsbesluit), liggen met ingang van 8 augustus 2019 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen (t/m 19 september 2019). Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0840.5000M0001-DEF1).

Beroep

Op grond van artikel 8.3, lid 3 Wro worden het bestemmingsplan, het besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor ‘het deelgebied MSA’ en het besluit tot het doorschuiven van het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan voor de gronden binnen het in het bestemmingsplan aangeduide exploitatiegebied naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen, voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit recht komt eveneens toe aan een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht en/of met het besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor ‘het deelgebied MSA’ en/of het besluit tot het doorschuiven van het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan voor de gronden binnen het in het bestemmingsplan aangeduide exploitatiegebied naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen.
Zoals aangegeven is op de vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat in geval van beroep:

  • beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • beroepsgronden niet na afloop van de beroepstermijn kunnen worden aangevuld.

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor ‘het deelgebied MSA’ en het besluit tot het doorschuiven van het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan voor de gronden binnen het in het bestemmingsplan aangeduide exploitatiegebied naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 7-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-9-2019