Besluit onttrekking aan de openbaarheid

Ingevolge de Wegenwet

De raad van de gemeente Rucphen maakt bekend dat zij op 11 december 2019 besloten heeft om op grond van artikel 9 van de Wegenwet de op ter inzage liggende kaart aangegeven weggedeelten van weg 122 en 123 volgens de wegenlegger van de gemeente Rucphen, kadastraal bekend sectie C, de nummers 3247, 2357 en 1742 te onttrekken aan de openbaarheid.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Beroep

Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot onttrekking schriftelijk beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het besluit tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom in beroep wordt gegaan). Voor het indienen van een beroepschrift dient griffierecht te worden betaald.

Publicatiedatum 18-12-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-1-2020