Beleid detailhandel vastgesteld

Beleidsuitgangspunten detailhandelsontwikkelingen Rucphen en Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant

Vanwege grote veranderingen in de detailhandel zijn er nieuwe regionale afspraken gemaakt over afstemming van bovenlokale detailhandelsinitiatieven en het schrappen van detailhandelsplannen. Het lokale detailhandelsbeleid dat is opgenomen in  de Structuurvisie detailhandel en horeca Rucphen is geactualiseerd en waar nodig bijgesteld.

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 12 december 2018 besloten om de Beleidsuitgangspunten detailhandelsontwikkelingen Rucphen en het Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant vast te stellen. De raad heeft verder besloten beide documenten als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen te hanteren.

Ter inzage
De Beleidsuitgangspunten detailhandelsontwikkelingen Rucphen en het Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant treden op basis van artikel 3.40 van de Awb met onmiddellijke ingang in werking. De beleidsuitgangspunten en het afsprakenkader liggen vanaf 28 december 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen het besluit van de raad staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 27-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-2-2019