Acht gemeenten en nieuwe bibliotheek ondertekenen convenant

voor kwalitatief goed bibliotheeknetwerk


Per 1 januari 2020 heeft regio West-Brabant West één bibliotheek namelijk Bibliotheek West-Brabant. Per die datum fuseren bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat. De acht betrokken gemeenten (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) hebben een convenant getekend met de nieuwe bibliotheek  zodat een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio behouden blijft.

Convenant is basis voor solide samenwerking

Vandaag ondertekenden de wethouders van genoemde gemeenten het convenant. De 8 betrokken gemeenten en de bibliotheek zien het convenant als een solide basis voor een optimale regionale samenwerking. Met het convenant behouden gemeentes flexibiliteit in lokale keuzes. Tevens biedt het meer zekerheid over de toekomst van Bibliotheek West-Brabant. Het convenant beschrijft hoe gemeentes en bibliotheek gezamenlijk afstemmen en samenwerken.

Toegang en continuïteit van dienstverlening

Het aangaan van dit convenant zorgt voor het in stand houden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio. Dat is van belang voor inwoners van de betrokken gemeenten. Inwoners hebben zo altijd toegang tot dienstverlening. Zo is in het convenant vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt.

Voldoende ruimte voor lokale keuzes

Naast de voordelen van efficiency door de schaalvergroting, is er voor de betrokken gemeentes voldoende ruimte voor eigen lokale keuzes. Iedere gemeente die aangesloten is  bij de Bibliotheek West-Brabant neemt een basispakket af. Dit basispakket (leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid) is onderdeel van het convenant. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het pluspakket.

Voorbereid op de toekomst

Door de schaalvergroting kan de nieuwe bibliotheek zich nog beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, zoals verdieping en uitbreiding van de dienstverlening aan inwoners van de betrokken gemeenten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bibliotheken als plaatsen waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. En voor de ontwikkeling en invoering van programma’s die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk.

Bij de Bibliotheek West-Brabant werken 90 bibliotheekprofessionals en ruim 200 vrijwilligers, die dagelijks vanuit 27 vestigingen en servicepunten, 6 Taalhuizen en ruim 100 scholen voor de inwoners klaar staan.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Publicatiedatum 3-12-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2019