Commissievergaderingen MA, EROM en ABM

Op 2, 3 en 4 juni 2020 vergaderen de raadscommissies MA, EROM en ABM.

Vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen digitaal plaats. De vergaderingen zullen na enkele dagen terug te luisteren zijn via het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente.

De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten:

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA), 2 juni om 19:30 uur:

 • Nota integraal armoede- en schuldenbeleid De6
 • Beleid voorschoolse educatie 2020-2022
 • Technische aanpassing Algemene Subsidieverordening Gemeente Rucphen 2020
 • Wijziging statuten en bestuurlijke structuur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
 • 1e Gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
 • Begrotingen 2021 en jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regelingen:
  • GGD West-Brabant Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
  • Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
  • Werkplein Hart van West-Brabant
  • WVS-Groep
 • Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2020 (ter bespreking)

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM), 3 juni om 19:30 uur:

 • Beleidsnota’s Ruimte voor Ruimte 2020, Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020
 • Concept Regionale Energiestrategie 2030 West-Brabant
 • Ontwerpbegroting 2021 en jaarverslag 2019 RWB
 • Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), 4 juni om 19.30 uur:

 • Vaststelling jaarrekening 2019 en bestemming batig rekeningsaldo 2019
 • 1e bestuursrapportage 2020
 • Beleidsregel “Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen”
 • Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
 • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 West-Brabants Archief

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan (in dit geval zal deze door de griffier worden opgelezen). Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 27-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-6-2020