Zoeksestraat ongenummerd, Schijf

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Bebouwde kom Schijf, Zoeksestraat ong.'

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘ Bebouwde kom Schijf, Zoeksestraat ong.’ met planidentificatie nummer NL.IMRO.0840.2582K0004-ON01 ter inzage ligt. 

Inhoud in het kort

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Schijf, Zoeksestraat ong.’ heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling van vijf ruimte voor ruimte woningen en twee blokken van twee onder één kap woningen op een locatie aansluitend aan de Zoeksestraat en de Nieuwe Zoek te Schijf. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 te Rucphen. Het plan is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (tel. 0165-349761).

Publicatiedatum 27-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-7-2020