Scherpenbergsebaan 18, Schijf

het bouwen van een vervangende woning

Omgevingsvergunning

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor         : het bouwen van een vervangende woning
Activiteit   : bouwen en strijdig gebruik
Locatie     : Scherpenbergsebaan 18 te Schijf

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op 24 april 2020. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag op afspraak in te zien van 08:00 tot 12:00.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum 22-4-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-6-2020