Poppestraat 130, St. Willebrord

Het bedrijf heeft een aanvraag voor een vergunning ingediend in verband met enkele veranderingen.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : Berkman Energie Service B.V.
Activiteit(en)    : milieu en strijdig gebruik regels bestemmingsplan
Locatie             : Poppestraat 130, St. Willebrord

Er wordt vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een was- en droogmachine, alsmede de voorziening hiervoor en het mogelijk maken dat buiten de openingstijdens brandstof (exclusief LPG) mag worden getankt. Daarnaast worden de voorschriften geactualiseerd.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 20-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-1-2020