Commissievergaderingen MA, EROM en ABM

Op 26, 27 en 28 november 2019 vergaderen de raadscommissies in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten van elke commissie. De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA), 26 november om 19:30 uur:

  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Gemeente Rucphen
  • Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM), 27 november om 19:30 uur:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid’
  • Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur
  • Woonvisie Rucphen 2019 - 2023 

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), 28 november om 19.30 uur:

  • Financiële Slotwijziging
  • Vaststellen belastingverordeningen 2020
  • Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor gemeenschappelijke regelingen
  • Suppletieregeling Conventionele Explosieven
  • Aanbesteding en gunning accountancy-diensten vanaf 2020

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 20-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-11-2019