Collegebesluiten

24 september 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

‘Sport verenigt Rucphen’

Rucphen is een sportieve gemeente, waarin we inwoners stimuleren – naar eigen keuze en op een verantwoorde wijze - te bewegen, prestaties neer te zetten en een gezonde leefstijl na te streven. Deze ambitie staat centraal in de beleidsnota Sport verenigt Rucphen.  De gemeente zorgt samen met de aanwezige sportaanbieders voor kwalitatief goede sportaccommodaties en een uitdagende buitenruimte.  Het college stelt de gemeenteraad voor om de nota Sport verenigt Rucphen vast te stellen. We hebben met deze beleidsnota aansluiting gezocht bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Na vaststelling door de gemeenteraad, gaan we samen met inwoners en lokale partijen van start met de uitvoering van de actiepunten.  

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 9-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-10-2019