Commissievergaderingen MA, EROM en ABM

Op 8 en 10 oktober 2019 vergaderen de raadscommissies MA en ABM in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering van de commissie EROM op 9 oktober 2019 komt te vervallen.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten van elke commissie. De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA), 8 oktober om 19:30 uur:

  • Integraal huisvestingsplan Onderwijs
  • Beleidsnota Sport verenigt Rucphen
  • Versnelde uitvoering investeringen sportveldrenovatieplan
  • Verordening Jeugdhulp Rucphen 2019
  • Gewijzigde begroting 2019 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rucphen¬†

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), 10 oktober om 19.30 uur:

  • 2e bestuursrapportage 2019
  • Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
  • Ontslag en benoeming leden van de Commissie Ombudsman

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 2-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-10-2019