Hazelaarstraat, St. Willebrord

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord’ ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 18 september 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor het oprichten van één Ruimte voor Ruimte woning op de locatie Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, zal met ingang van 3 oktober 2019 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken (tot en met 13 november 2019) in het gemeentehuis ter inzage liggen van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur en woensdag van 08.00 - 20.00 uur. Meld u hiervoor bij de receptie. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/ NL.IMRO.0840.9000B0036-DEF1).

Beroep

Degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 2-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-11-2019