De Berg, Schijf

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juni 2019 het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, De Berg’ te Schijf gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan is vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Korte inhoud 

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, De Berg’ te Schijf’ heeft betrekking op de realisatie van 22 grondgebonden koopwoningen aan De Berg te Schijf. 

Terinzagelegging 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 5 september 2019 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie NL.IMRO.0840.2582B0003-DEF1, alsmede via de gemeentelijke website, www.rucphen.nl. 

Beroep 

Gedurende de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling schriftelijk beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen en een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht. 

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom in beroep wordt gegaan). Voor het indienen van een beroepschrift dient griffierecht te worden betaald. 

Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom tegelijkertijd ook de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken, een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek dient te worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald. 

Inwerkingtreding 

Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wro treedt het besluit tot vaststelling in werking de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 4-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-10-2019